صف نون وایی

.

صف نون وایی

بسیجی میره تو صف نون وایی، شاطره میگه: نون تا اینجا بیشتر نمیرسه، بقیه برن.
بسیجیه میگه: ببخشید میشه جمعتر وایسین نون به ما هم برسه

. تفکر عمیق بسیجی : اگر ادیسون نبود باید در تاریکی تلویزیون نگاه می کردیم