مدیرعامل هما : برای تامین سوخت باید با چمدان پول بفرستیم