نوبخت : کنارنمی نشینیم تا عده ای اقتصاد را تخریب کنند!