بسیجی میره نماز جمعه نظام

بسیجی میره نماز جمعه نظام

بسیجی میره نماز جمعه نظام موقع ورودی یادش میره کارت شناسایی را ،مسول امنیت میگه کارت هویتت ، بجای کارت شناسایی ساندیسی را که داشت نشان نفر میده و رد میشه !۱۱۱