مماشات ارتجاع و بیگانگان و جلادان اسد و حزب الشیطان