صف اول صف خدمت صف مردم داری

صف اول صف خدمت صف مردم داری

یک نفر نیست مخاطب همه هستند آری

گر به یک نقد رود صبر و قرارت از دست

صف اول منشین بین جماعت جا هست

گوش کن قصه پر غصه بیکاران را

شکوه کارگران و کامیونداران را

چه شده ارز که ماتند همه تاجرها

نرخ مسکن چه شد آه از دل مستاجر ها

گره ار وا نکنی خود گره کار مباش

بر نمیداری اگر بار کسی بار مباش

عید شد آمدن عید مبارک بادت

وآن مواعید که کردی نرود از یادت

دل به لبخند که بستیم خدایا تو ببخش

پای عهد که نشستیم خدایا تو ببخش

حیف از آن سعی و از آن آمدن و رفتن ها

که شده با لگد بوالهوسی بادهوا

گفته بودند که امضای فلان تضمین است

نه فلان ماند و نه امضاش حقیقت این است

زآن هیاهو چه بر جامانده جز اسمش

جسدی مانده زبرجام و ز روح و جسمش

بوی فاسد شدنش نیز بلند است بلند

ادکلنهای اروپایی اگر بگذارند

ادکلنهای اروپایی بی خاصیتی

که ندارند به جز گیج شدن منفعتی

این اروپا مگر آن نیست که در سعد آباد

بست پیمان و بلافاصله بدادش بر باد

ترس و ترساندن از جنگ غلط بود غلط

ترس دروازه به تحریم گشوده ست فقط

————————————————————————————————————-