به بسیجی میگن با …..

به بسیجی میگن با ……

به  بسیجی میگن با گوهر جمله بساز میگه تو گو هر هر وقت منو دیدی گفتی جمله بساز.  

بسیجی شهردار مکه میشه خانه خدا رو میندازه تو طرح!