خانه ازپای بست ویران است ، خواجه دربندنقش ایوان است!