مهمترین نکته فیلم ستایش چیه؟

.مهمترین نکته فیلم ستایش چیه؟

از بسیجی می پرسن مهمترین نکته فیلم ستایش چیه؟میگه راننده کامیون بشی اول بدبختیه!

بسیجیه داشته پسرشو در مورد جاسوسی نصیحت میکرده، میگه: پسرم خواستی بسیجی بشی ، برو از فرمانده بسیج کارت هویت بگیر