سی دیت خش داره

سی دیت خش داره

به بسیجی میگن چرا سی دیت انقدر خش داره میگه:آخه زیر قسمتهای مهمش خط کشیدم !

ه بسیجی میگن : چرا معتاد شدی؟ میگه اگه ساندیستو ازت بگیرن و محرومتان کنند معتاد نمی شی !

به بسیجی میگند اگه دنیارو بهت بدند چه کار میکنی میگه میفروشم میرم خارج !