فیلترینگ

فیلترینگ .  .  .

چنبن گویند اصحاب ولایت

 در این پرفتنه سال و تیره ایام

فغان و داد و بیداد از «تلگرام»

نداریم ما دگر اعصاب آرام

 وجودش تیشه بر اصل نظام است

بسا بدتر بود از لغو برجام

شده اسباب اغفال جوانان

فراری داده آنها را ز «اسلام»ا

بُوَد آفت برای دین و ایمان

زبان عالمان را بسته در کام

فرستد دم بدم سیگنال «فتنه»

به سوی هر جوان از بام تا شام

 طریق ضربه بر امنیت ما

همین باشد بدون شک و ابهام

تمام زهر «دنیای مجازی»

ز شورش یا قیام نابهنگام

هزاران درد بی درمان دیگر

همه سرجمع گشته در تلگرام

نماید ضد ارشادات رهبر

بسی فیلم و سند افشا و اعلام

دلار دارد اگر سیر صعودی

دلیلش در تلگرام است و برجام

شده اسباب کار ارتباطی

برای آن براندازان گمنام

جواب این بلای آسمانی

به حکم شرع ، زندان است و اعدام

سلاح و حربهٔ ما فیلترینگ است

کند ما را رها زین غصه مادام

درون آب نمک خوابانده بودیم

برونش آوریم از بهر انجام

 نظام راحت شود از شر« فتنه»

کند «آقا» از این پس خواب آرام

ولیکن فیلترینگ پر هیاهو

نباشد جز تلاشی بی سرانجام

نه راهی بهر عظما می گشاید

نه از پایان خیزش بخشد الهام

خودش یک سیلیِ جانانه باشد

به گوش حضرتش در اولین گام