زمانه ی تغییر

زمانهٔ تغییر !

———————————=

می دهند دَم بدَم به هم هشدار

حاکمان نظام آدمخوار

هرجناحی به آن دگر گوید

خشم ملت علیه ما سرشار

«انفجار بزرگ در راه است »

از گران خواب خود شوید بیدار

بس کنید این نزاع و سگ دعوا

چون سگ و گرگ و گلّهٔ کفتار

چهل سال بر اریکهٔ قدرت

تکیه دادیم غنائمش بسیار

همچنان بختکی برون جستیم

از لجنزار  نکبت اعصار

بر سر ملتی ستمدیده

چون بلا و مصیبتی آوار

حکم راندیم و فتنه ها کردیم

چهل سال با فریب و با کشتار

بس که خوردیم مال و چاپیدیم

گشته ایم تا نهایتش پروار

شده اکنون زمانهٔ تغییر

نیست ما را دگر رهی اینبار

شهرها شورشی و عصیانگر

با جوانان عاشق پیکار

راههای گریز مسدود است

بویِ مرگ و فنا رسد، زنهار

گو به عظما رهی دگر نَبُوَد

جز زوال و سقوط ذلتبار

   گودرز – ۶ تیر ۹۷

شروع