فضای مجازی

« فضای مجازی » .  .  .

چنین گویند  اصحاب ولایت

کجا باید رویم بهر شکایت

 بلای جان ماگشته «مجازی »

گرفته امت ما را به بازی

دریده پرده  و دیوار سانسور

دل عظما بُوَد از دست آن پُر

فراخوان از برای اغتشاشات

دهد هر آن و ساعت بی مجازات

شده اسباب  تحریک و تهاجم

پیام آرَد ز دشمن بهر مردم

نه هرگز بابت نشر اکاذیب

شده محبوس، یا تعزیر و تأدیب

نه بهر دعوت ملت به عصیان

چشیده مزهٔ شلاق و زندان

نه بهر این همه تشویش اذهان

شده با حکم قاضی درب و داغان

کند تشویق ملت را به  آشوب

نگشته بهر این اعمال سرکوب

«مجازی» هست مانند «سگ هار»

مجازاتش کنید با چوبهٔ دار

کساد است سالها بازار «حوزه»

مجازی کرده آنجا را روفوزه

ز ترس خیزش ملت شب و روز

کِشد عظما دما دم آه پر سوز

همی داند که دنیای مجازی

بُوَد در پشت آن  آماده سازی

جوانان سلحشورِ برانداز

به میدانند هم پیمان و همساز

به دنیای حقیقی در نهایت

مجالی نیست از بهر ولایت