امتحان رانندگی

امتحان رانندگی

بسیحجی می ره امتحان رانندگی، افسر بهش می گه حرکت کن. بسیجحی می زنه دنده عقب! افسر میپرسه چرا دنده عقب می ری؟ می گه می خوام خیز بگیرم

به بسیجی میگن با بنزین جمله بساز میگه خوش به حال شما سوار بنزین