بانک

 بانک

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

بسیجی میره تو بانک وام بگیره ، ضامن نداشته منفجر میشه

معلم: بگو ببینم بسیجی… اگه توی خیابون یه نفر یه حیوانی رو گرفته و می زنه، و من برم جلو و از این کارش ممانعت کنم، به این کار چی می گن؟ بسیجی: آقا اجازه، به این کار میگن دخالت تو کار بزرگترها