امام شناسی

«امام شناسی» .  .  .

«جنتی» گفتا امام نازنین

این عجیب الخلقهٔ روی زمین

در جهان باشد غریب و ناشناس

آنکه بود همتای شیطان لعین

حوزه های جهل آخوند پروری

صاحبان کرسی و دکان دین

ناتوان از وصف این مولود خویش

مانده اند سردر گرینان و حزین

«رشتهٔ امام شناسی» لازم است

کارِ دانشگاه است، با علمِ نوین

جملهٔ حیوان شناسان جهان

کلِ درّنده شناسان زمین

جمعِ استادان تاریخ کهن

از شمال و شرق و غرب و هند و چین

هرچه تحقیق و تفحص کرده اند

درهمه ادوار تاریخ زمین

دورهٔ فرعون وچنگیز مغول

تا زمان هیتلر و عصر نوین

 گفته اند چون این خمینی تا ابد

می نگردد یافت در روی زمین

آنکه دجال است وهم ضد بشر

شبه شیطانی است با سیمای دین

در سیاست «ماکیاول»پیش او

جوجه ای باشد حقیر و کمترین

از شقاوت تا  رذالت پیشگی

بود با ذات پلید او عجین

جنتی لعنتی خود ذره ای

باشد اندر پیشگاه آن لعین

الغرض بهر شناشایی او

راه اسقاط نظامش بهترین

  ———————————————————————————–

.