تاریخمان را هر ورق انکار کردند

✍تاریخمان را هر ورق انکار کردند

در چشممان اجدادمان را خوار کردند

✍رسم وفا و مهر را از ما گرفتند

با ما چنان بیگانگان رفتار کردند

✍تا خانه بیگانه را آباد سازند

بر روی مان این خانه را آوار کردند

✍خود را خدا و دیگران را بنده دیدند

مارا به راه بندگی وادار کردند

✍تا بغضمان را در گلو فریاد کردیم

آنها گلومان در طناب دار کردند

✍آزاد بودن را گناه و جرم خواندند

آزادگان را در وطن کشتار کردند

✍نالایقان را لایق و شایسته خواندند

شایستگان را خوار و بی مقدار کردند

✍یاران ایران را همه بیگانه خواندند

بیگانه را در خاک ایران یار کردند

✍خورشید را از سرزمین ما ربودند

روز سپید مملکت را تار کردند

✍در کشور بیگانه دنبال خداییم

حتی عبادت را هم استعمار کردند