جای پارک

جای پارک

یک بسیجی  با فرمانده اش : بسیجی داشته دنبال جاي پارك مي گشته اما پيدا نمي كرد! در همون حال گشتن به فرمانده اش ميگه: اگه يه جاي پارك برام پيدا كنيا من پنج تا ساندیس به تو میدم ، كه يه دفعه يه جاي پارك مي بينه و به فرمانده اش مي گه! پشیمان شدم ساندیسها  را به ام برگردون!!!!!!