به پیش

به پیش .  .

فصل خروش و خیزش و طوفان فرا رسید

نابودی حکومت شیخان ، فرا رسید

آتشفشان خشم فرو خفته را  نگر

بنیان کنِ بساط فقیهان ، فرا رسید

در سردی و جمود زمستان نظاره کن

گرمای رزم و شوق بهاران فرا رسید

آغاز انهدام  نظامی که بودِ آن،

باشد نبودِ  میهنم ایران فرا رسید

اشغالِ دیو و دد شده ار میهن اسیر

رَستن ز بند و قلعه و زندان فرا رسید

گسترده گشته دامنه و صحنهٔ نبرد

پیوستن صفوف دلیران فرا رسید

ایران زمین از‌ آن جوانان رزمجوست

یورش به کاخ و  قلعه دبوان فرا رسید

جارویِ جغد و کرکس و کفتار و گرگ هار

از آسمان و پهنهٔ ایران فرا رسید

اتش جواب آتش و تیر است جواب تیر

یاران به پیش، غرشِ طوفان فرا رسید