چپاول و غارت مال سران حکومت ، فقر وبدبختی برای مردم