جهانگیری :کالاهای اساسی به مقدار کافی در بازار وجود دارد!