دزدان و غارتگران اصلی اما قربانیان این چپاول گری مردم ….