ترانه طنز دیدنی و جنجالی بمب میذاری خامنه ای و روحانی