خمیازه

ٰ

خمیازه

دو تا بسیجی تنبل دراز كشيده بودند يكيشون داشته خميازه ميكشيده اون يكي ميگه اخوی تا دهنت بازه لطفا اين اصغر ما رو هم صدا كن

بسیجیه خودشو میمالیده به سپر ماشین ! میگن چی کار میکنی بابا, میگه دارم اوقاتمو سپری میکنم

بسیجی زنگ ميزنه 118 ميگه شماره غضنفر رو داريد يارو ميگه نه ، ميگه پس من ميگم تو يادداشت كن داشته باشی