به بسیجی میگن:

 به بسیجی میگن :

به بسیجی میگن : خانمت فوت کرده ، بسوزونیمش یا خاکش کنیم ؟؟؟

میگه : اصلا ریسک نکنین ؛ اول بسوزونیدش بعد خاکش کنین !

بسیجی با دوستش داشتن فیلم جنگی نگاه می کردن .

آخر فیلم بسیجی جوگیر میشه ، سینه خیز میره تلویزیونو خاموش کنه .

برمیگرده میببنه دوستش تیر خورده مرده