خر و خروس و سگ داشتن از ایران می رفتن

خر و خروس و سگ داشتن از ایران می رفتن…

علتشو پرسیدن

خروس گفت : اينقدر ساعتو عقب جلو كردن نمیدونم كی بخونم كی نخونم؟!

سگ گفت: نفهمیدم من باید بگیرم ،110 باید بگیره، لباس شخصی باید بگیره؟!

يا گشت ارشاد ؟

خر هم گفت: منم نفهمیدم من خرم، دولتیا خرن اینای که پراید ۳ میلیونی میخرن ۳۵ میلیون خرن

اصلا اينقدر خر تو خره كه هویت منو ریختن بهم !!