ازکرامات پیر ما چه عجب ، پنجه را باز کرد و گفت وجب!