حاکمیت سیاه آخوندی و دارودسته های تروریستی این نظام پلید