بسیجی در ژاپن

بسیجی در ژاپن

بسیجی واسه رفیقاش خالی می بنده می گه: من هر دو هفته یک بار می رم ژاپن. رفیقاش می گن اگه راست می گی اسم یکی از خیابوناش رو بگو؟ بسیجی یه خورده فکر می کنه بعد می گه: آهان خیابون شهید بروسلی

بسیجی میره تو خیابون می بینه نوشته: سیو همان سیب است… میگه: دروغ میگن پدر سگا ! خودم خوردم صابون