از معجزات ولی فقیه و رهبر مستضعفان جهان در آستانه …..