سیاسی نگو! سیاسی نیستم

سیاسی نگو ! سیاسی نیستم !

ﮔﻔﺘﻢ : ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ 170 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ!

ﮔﻔتی :  به من چه ٬ ﻣﻦ سیاسی نیستم!

ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﮔﺮﯼ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﯼ مفرﻭﺷﻨﺪ!

ﮔﻔتی :  به من چه ٬ ﻣﻦ سیاسی نیستم!

ﮔﻔﺘﻢ : ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ چندین میلیون نفر از کار بیکار شدن !

ﮔﻔتی :  به من چه ٬ ﻣﻦ سیاﺳﯽ نیستم!

ﮔﻔﺘﻢ : ﺍعتیاد ، ﻓﻘﺮ ، جنایت ﻭ … بیدﺍﺩ میکند!

ﮔﻔتی :  به من چه ٬ ﻣﻦ سیا ﺳﯽ نیستم!

گفتم : انسانیتت و شرافتت کجا رفت ؟!

گفتی : ول کن جان من ٬ دردسر درست نکن !

برخی حتی به جهالت اجتماعی و سیاسی خود افتخار میکنند و میگویند که از سیاست بیزارند?

یا در محل کارشان بر دیوار مینویسند بحث سیاسی ممنوع?

سیاسی  کار ٬ تویی که جلوی چشمات ناموس وطنت رو به تاراج میبرند

و تو فقط سکوت میکنی ! شرمت باد !