دعایی بادریافت جایزه قلم طلایی مطبوعات گفت : به عهدم با امام وفادار مانده ام !!!