مشکلات زندگی هر کسی به اندازه …..

مشکلات زندگی هر کسی به اندازه ظرفیتشه، به اندازه تحملشه…

وقتی یکی از درداش واست میگه، نگو خوشی زده زیر دلش…

نگو اگه زندگی فلانی رو داشت چی کار می‌کرد. شاید اون درد یا اون مشکل کوچیک باشه، اما امونشو بریده که به زبون اومده! وقتی یکی از درداش واست میگه، نگو چی بگم والا…

بگو: «می‌فهممت» درسته که نمی‌فهمی …یعنی نمی‌تونی بفهمی دردی رو که تجربه نکردی…

ولی بگو می‌فهممت ! حداقل فکر میکنه تو هم اون درد رو داشتی و فقط خودش نیست که اون رو تجربه کرده.

دل داری دادن که هیچ ، کاش حداقل یاد بگیریم چطوری به درد دل دیگران گوش کنیم …!

از :‌شعله ازادی