حقوق شهروندی

حقوق شهروندی .   .   .

حقوق شهروندی در ولایت

ندارد هیچگاه حد و نهایت

بُوَد میزان و مقدارش نجومی

اگر بر آن کنی قدری عنایت

نخستین اصل حق شهروندی

اطاعت کردن از رأس ولایت

اگر خود را از آن محروم سازی

گنهکاری و مجرم تا قیامت

ولیکن یک حقوق دیگری را

نوشته «حضرت آقا» برایت

که فهرستش بسی بالا بلند است

خودش بنموده آنها را ضمانت

حریم و حرمتِ فردی و جمعی

شود تعیین ز سوی حاکمیت

ورود ممنوع به هر شغل و مقامی

که صاحب عله باشد حاکمیت

ز هر حق و حقوق  اجتماعی

 معافی و بُوَد راحت خیالت

اگر داری تو ملک و ثروتی را

روَد در لیستِ اموال ولایت

اگر گویی چرا این است و آن است

حقوق دیگری باشد برایت

حق زندان و اعدام و شکنجه

شود تضمین و صد در صد رعایت

اگر بی خانه و بی خانمانی

برو در گورِ خالی کن اقامت

اگر تو کارگرهستی فلان جا

نداده گر حقوق سال و ماهت

برای اعتراضت سهم داری

باتوم، از گارد ویژه یا حراست

اگر پولی به ارگانی سپردی

به «آرمان، «کاسپین» بهر امانت

صواب و اجر تو ضایع نگشته

شده خرج ایادی ولایت

ولیکن «جیفهٔ دنیا»ی فانی

ندارد ارزشی روز قیامت

زن اما یک حقوق ویژه دارد

که تعیین  گشته از سوی ولایت

مقام نیمه انسان زان حقوقی است

که او را می دهد شأن و کرامت

حقوق روسری یا توسری هم

کند از او ز نامحرم حفاظت

اگر تنبیه یا سرکوب گردد

نباید گفت آزار و خشونت

طلاق و ارث و اینگونه مسائل

حقوقی نیست الا رنج و زحمت

به جای آن  امور خانه داری

شده تضمین برایش تا قیامت

صلاح دین و دنیایش در این است

حقوقِ بی حقوقی در سیاست

خیالش راحت است تا آخرعمر

ز سختی وزارت یا قضاوت

بیان و شرح و توصیف حقوقش

شود چندین کتاب صدها روایت

.   .   .

برای این حقوق شهروندی

که جاری گردد از بیت ولایت

به «روحانی» و عظما باید این داد

مدال و رتبهٔ فوق وقاحت