خامنه ای: بن بست نداریم ، لکن تا چانه درگل گیرکردیم !