شگفتی های «کمپین فرزندت کجاست ؟»،آقازاده چوپان دامدار ازآب درآمد !