طنز خنده دار زباله احکام آخوندها اختلاس و تحریم و آقا زاده ها – خامنه ای و روحانی