طنز رادیویی و خنده دار ایران پانزدهمین اقتصاد دنیا – دلار خامنه ای و روحانی