بسیجی خالی بند

بسیجی خالی بند

بسیجی واسه رفیقاش خالی می بنده می گه: من هر دو هفته یک بار می رم ژاپن.
رفیقاش می گن اگه راست می گی اسم یکی از خیابوناش رو بگو؟
بسیجی یه خورده فکر می کنه بعد می گه: آهان خیابون شهید بروسلی

.

یه روز بسیجی به زنش میگه: آهوی من! حالت چطوره؟!
زنش میگه خوبم ولی تو که همیشه بهم می گفتی غزالِ من این دفعه چطور شد عوضش کردی؟
بسیجیه با خونسردی میگه: عزیزم سخت می گیریا! حیوون حیوونه دیگه چه فرقی میکنه!!!