بسیجی میره بیمه

بسیجی میره بیمه

بسیجی میره ماشینشو بیمه کنه،مسئول بیمه بهش میگه امیدوارم که هیچوقت از بیمه تون استفاده نکنید،
بسیجی هم میگه: امیدوارم تو هم از این پوله خیر نبینی!!!

*****

بسیجی میمیره بعد تو اون دنیا ازش میپرسن چی شد مردی!!
میگه داشتم شیر میخوردم… میگن شیرش فاسد بود؟ میگه نه گاوه یهو نشست