زیبا حرف بزنیم

زیبا حرف بزنیم

کلمه می تواند، تو را مشتاق کند مثل: “دوستت دارم”

تو را ویران کند مثل: “از تو بیزارم”

تو را تلخ کند مثل: “خسته ام”

تو را سبز کند مثل: “خوشحالم”

تو را زیبا کند مثل: “سپاسگزارم”

تو را سست کند مثل: “نمیتوانم”

تو را پیش ببرد مثل: “ایمان دارم”

تو را خاموش کند مثل: “شانس ندارم”

کلمه میتواند تو را آغاز کند مثل:

از همین لحظه شروع میکنم ،

ازهمین نقطه تغییر میکنم ،

ازهمین دم یک طرح نو میزنم ،

می توانم

می خواهم

می شود.

شروع