انسان

شعر زیبای مولانا در تقسیم بندی انسانها?

آنکس که بداند و بخواهد که بداند

خود را به بلندای سعادت برساند…

آنکس که بداند و بداند که بداند

اسب شرف از گنبد گردون بجهاند …

آنکس که بداند و نداند که بداند

با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند …

آنکس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خویش به مقصد برساند …

آنکس که نداند و بخواهد که بداند

جان و تن خود را ز جهالت برهاند …

آنکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند …

آنکس که نداند و نخواهد که بداند

حیف است چنین جانوری زنده بماند