جهانگیری :اروپا تضمین می‌دهد ، ظریف :اروپا هزینه نمی‌کند!