زن بسیجی

زن بسیجی

زن بسیجی : بازم جلو جمع به من گفتی احمق؟
بسیجی : ببخشید  عزیزم! نمی دونستم این راز باید فقط بین من و تو باقی بمونه!!

*****

بسیجی با گوش پانسمان شده داشته میرفته غضنفر ازش میپرسه خدا بد نده چی شده؟
میگه هیچی گوشم درد میکرد رفتم کشیدمش
دوست بسیجی میگه همین کارا رو میکنی برات حرف در میآرن حداقل پرش میکردی