کدخدایی :لایحه مقابله با پولشویی مغایربا موازین شرع است !