خنده دارترین راهکارهای استراتژیک برای تحریم و اختلاس روحانی و خامنه ای در چهارراه استراتژیک