این ارازل و اوباش خودشان را نماینده مردم میدانند….