روحانی درمراسم رونمایی از قارقارک جدید نظام: بگاز، علی برکت الله !