انمیشین طنز سیاسی فینیتو – این قسمت شفافسازی کدخدا- فرزندت کجاست – تلگرام @finittoo