تا صبح ممبرهای ما افزون نشد

تا صبح

ممبر های ما افزون نشد

                                      عیبی ندارد

 

کانال ما از جوین، گلبارون نشد عیبی ندارد

ما حرفهای خوب و برحق می  زنیم و سطح بالا

قلبی ز حرف حق اگر مفتون نشد عیبی ندارد   

کانال ما اسبی ست با زینی درخشان و طلایی

از لفت دادنها که زین پالون نشد! عیبی ندارد

اعضای این کانال بی مانند ما جمله گل استند

یک شب اگر پر کاسه ی گلدون نشد عیببی ندارد

اعضا و ادمین های ما همیشه سرسبزند و رویان

این آسمان ابری و پر بارون نشد، عیبی ندارد

تو حرف شیرین و کلیپ دیدنی بگذار ادمین

اعضات اگر هفتاد ودو ملیون نشد عیبی ندارد